Hem

 

Kvinnors kunskapssyn och lärandestrategier?

- En studie av 27 socionomstuderande kvinnor
e-post till mig


AKADEMISK AVHANDLING

som för avläggande av filosofie doktorsexamen vid Örebro universitet, inom humanistisk-samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens ansvarsområde, offentligen försvaras i Hörsal D, Långhuset, fredagen den 12 november 1999, kl. 13.00.
av
Pia W. Hellertz
Socionom, Fil. kand.

 Abstrakt

Hellertz, Pia W., 1999. Kvinnors kunskapssyn och lärandestrategier? - En studie av 27 socionomstuderande kvinnor. Skriven på svenska med en engelsk summary. Örebro Studies 17.  

Denna studie undersöker inledningsvis socionomutbildningen ur ett historiskt könsperspektiv; en yrkesförberedande utbildning som genom inträdet i universi­te­tets organisation och strukturer och genom utvecklingen av det akademiska ämnet 'socialt arbete' successivt akademiserats på de traditionella villkor som format aka­demin genom århundraden, villkor som utvecklats av män för mäns bildning, sam­tidigt som de so­cio­nomstuderande kvinnorna utgör 82% av undervisningsgrup­perna. 

Forskningen i socialt arbete har maskuliniserats genom att professorer och forskare i huvudsak är män. Huvudsyftet med studien är att undersöka hur denna majoritet av kvinnor, vars främsta syfte är att bli verksamma socialarbetare, ser på kunskap, på sig själva som lärande och hur de lär, d.v.s. vilka lärandestra­tegier de använder sig av inom ramen för dessa akademiska strukturer. Nästan hälften av de intervjuade kvinnorna kom­mer från arbetarklassbakgrund och den andra hälften från medelklassmiljöer. 

En mycket stor andel av kvinnorna ur medelklassmiljö har en psykosocialt svår uppväxtmiljö miljö bakom sig, med missbruk inom fa­miljen, våld och sexuella över­grepp. En modell över kvinnornas lärandeprofiler, vilken bygger på kunskapsdi­mensionerna kun­skapens källa, kunskapsinriktning, kun­skapsorientering och kunskapsväg, visar att de intervjuade kvinnorna har mycket olika förhållningssätt till kunskap och till lärande. De flesta är dock i huvudsak "relationsorienterade praktiker" eller "rela­tionsorienterade teoretiker". Ålder och tidigare erfarenheter har en viss betydelse i sammanhanget. En­dast en liten andel är "distansoriente­rade teoretiker". Av­slut­ningsvis föreslås att socionomutbild­ningen får en medvetet frigörande och trans­cenderande funktion avseende tradi­tionella könskonstruktioner. Forskning om­kring och praktiska erfarenheter av bl.a. feministisk pedagogik kan utgöra in­spi­rationskällor för  denna medvetandegö­rande och transcenderande didaktik.

 Keywords: Kvinnors kunskapssyn, kvinnors lärande, feministisk pedagogik, femi­nistisk didaktik, socionomutbildningen, professionsutbildning.

 Pia Hellertz, Department of Social Science, Örebro University, S-701 82 Örebro, Swe­den

© Pia Hellertz 1999 ISSN 0280-9605  ISBN 91-7668-230-7 

Senast uppdaterad: 23 juni, 2012 13:14

Programmering, design och redigering: Jan G. Westin
E-mail: jan.g.westin@abc.se 
© 1996 - 2003